Ga naar inhoud

Privacybeleid

Privacy statement


Onderstaand privacystatement is van kracht per 25 mei 2018.

De NKC verwerkt persoonsgegevens en wil daar graag duidelijk en transparant over communiceren. In dit privacystatement geeft de NKC uitleg over hoe zij persoonsgegevens verwerkt.

Gebruik van persoonsgegevens

Voor haar dienstverlening verwerkt de NKC persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle soorten informatie over personen waarmee zij geïdentificeerd kunnen worden. Voorbeelden zijn naam- en adresgegevens, e-mail- en IP-adressen en pasfoto’s.
Daarnaast onderscheidt de wet bijzondere persoonsgegevens, zoals informatie over ras, godsdienst of gezondheid. Dit is informatie die iemands privacy ernstig kan beïnvloeden. Daarom mag deze informatie alleen onder strenge voorwaarden worden verwerkt.

Naast de informatie die betrokkenen zelf aanleveren, kan de NKC informatie verzamelen bij derde partijen. Het gaat hierbij om het checken van fraudegegevens (FRISS) en kredietwaardigheid (Focum). Deze gegevens kunnen zowel tijdens als ook voor het verlenen van de diensten van de NKC worden opgevraagd. In deze gevallen heeft de NKC een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van gegevens in het kader van haar bedrijfsvoering.

De informatie wordt bij de NKC opgeslagen op zowel interne als externe systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer. Door middel van die systemen hebben gemachtigde NKC-medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor de NKC de gegevens verwerkt.

Voorwaarden voor verwerken persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te mogen verwerken, moet minimaal één van deze grondslagen van toepassing zijn:

 • De desbetreffende persoon geeft toestemming.
 • Het is nodig om een overeenkomst uit te voeren.
 • Het is nodig voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • Het is nodig voor het beschermen van een vitaal belang.
 • Het is nodig voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang of het openbaar gezag.
 • Het is nodig voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang.

De NKC baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen:

Toestemming
De NKC verwerkt gegevens op basis van toestemming wanneer het om bijzondere gegevens gaat. Betrokkenen zijn vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven aan de dienstverlening van de NKC. Daar waar bijzondere gegevens benodigd zijn en betrokkene van de dienstverlening van de NKC gebruik wenst te maken, gaat de betrokkene akkoord met het verzamelen en het gebruik van deze bijzondere gegevens.

Uitvoering van de overeenkomst
In het kader van de dienstverlening van de NKC en het aangaan van overeenkomsten, verzamelt en gebruikt de NKC de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

Nakoming wettelijke verplichting
Het verwerken van gegevens kan nodig zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. De NKC is bijvoorbeeld vergunningplichtig onder de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat onder toezicht van de De Nederlandsche Bank. De NKC is verplicht zich aan geldende regels te houden.

Gerechtvaardigd belang
Het verzamelen en gebruiken van bepaalde gegevens is nodig om invulling te geven aan gelegitimeerde commerciële belangen, bijvoorbeeld het aanbieden van producten die voor betrokkenen interessant kunnen zijn of het doen van marktonderzoek om de producten en dienstverlening van de NKC te verbeteren. Wanneer de NKC op deze basis gegevens verwerkt, draagt de NKC zorg voor de nodige maatregelen om te voorkomen dat de verwerking een inbreuk vormt op de onder de privacy wetgeving geldende rechten en vrijheden.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening schakelt de NKC derde partijen in. De NKC kan in dat kader gegevens verstrekken aan:

 • verzekeraars en tussenpersonen waar nodig voor het sluiten van verzekeringen en het verlenen van diensten.
 • expertisebureaus, juristen en onderzoeksbureaus voor werkzaamheden in het geval van schade en benodigde rapportages.
 • onderzoeksbureaus die worden ingeschakeld in het kader van onderzoek naar kredietwaardigheid, strafrechtelijk verleden, fraude (en het afgeven van verklaringen omtrent gedrag) teneinde fraude in de verzekeringsindustrie op te sporen en te voorkomen.
 • opsporingsinstanties waar nodig om fraude en criminaliteit te voorkomen of op te sporen.
 • overheidsinstanties waar nodig voor de NKC om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In het kader van motorrijtuigenverzekeringen worden gegevens doorgegeven aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
 • derde partijen in geval van uitbesteding van werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen onder verantwoordelijkheid van de NKC worden uitgevoerd, conform de beveiligingsstandaarden van de NKC en op instructie van de NKC.

Beveiligingsniveau

De NKC streeft ernaar de persoonsgegevens die zij verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. De NKC neemt passende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, heeft de NKC een procedure voor het op juiste wijze melden daarvan. Deze procedure is opgenomen in het privacybeleid van de NKC.

Direct Marketing

De NKC gebruikt persoonsgegevens voor direct marketing die volgens de NKC interessant kan zijn voor betrokkenen. De NKC biedt altijd de mogelijkheid om aan te geven dat persoonsgegevens niet voor direct marketing doeleinden mogen worden gebruikt. Wanneer de NKC betrokkenen per e-mail benadert voor marketingdoeleinden heeft de NKC hier altijd van te voren toestemming voor gekregen.

Automatische gegevensverzameling

De NKC kan bij het gebruik van een NKC-website en het gebruik van mobiele apps ook informatie verzamelen door middel van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die een computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt wanneer de websites of apps van de NKC worden gebruikt. In deze bestanden wordt informatie over website/appbezoek bijgehouden met als doel het gebruiksgemak te verbeteren. De NKC biedt de mogelijkheid om niet akkoord te gaan met deze automatische gegevensverwerkingen. Dat kan betekenen dat het niet mogelijk zal zijn voor de NKC om de dienstverlening (volledig) te leveren. In het privacybeleid wordt dieper ingegaan op het gebruik van cookies.

Websites van derden

De NKC kan ook links aanbieden naar websites die niet door de NKC worden beheerd. Deze websites worden niet door de NKC gecontroleerd en de NKC is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacybeleid of de inhoud van deze externe websites.

Minderjarigen

De websites van de NKC richten zich niet op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar.

Juistheid van de gegevens

Voor het correct uitvoeren van haar dienstverlening vertrouwt de NKC op de juistheid van de haar bekende gegevens. Betrokkenen dienen de NKC te informeren over wijzigingen van hun gegevens.

Recht op inzage/correctie/verzet/dataportabiliteit en bevriezing

Betrokkenen hebben verschillende rechten met betrekking tot de gegevens die de NKC van hun verwerkt:

 • Het recht op inzage in de verwerking van persoonsgegevens door de NKC.
 • Het recht om die gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen, zeker wanneer de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is.
 • Het recht van verzet tegen het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden.
 • Recht op verdere verwerking van persoonsgegevens.
 • Het recht op het overdragen van gegevens aan een andere partij.

Sommige van deze rechten kunnen alleen in bepaalde gevallen worden uitgeoefend. Als de NKC niet in staat is opvolging te geven aan een verzoek, informeert de NKC daarover aan de betrokkene.

Voor het uitoefenen van deze rechten en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen met contactpersoon Hans Inkenhaag, manager Bedrijfsvoering en financiën via een e-mail aan privacy@nkc.nl.

De NKC bewaart persoonsgegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Tevens dient de NKC gegevens te bewaren met het oog op de dossier- en zorgplicht en de bewijspositie en voorts om te voldoen aan wet- en regelgeving. Na afloop van de bewaartermijnen verwijdert de NKC de gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wie klachten heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens door de NKC, kan daarover contact opnemen. Dit kan door een email te richten aan contactpersoon Hans Inkenhaag, manager Bedrijfsvoering en financiën via privacy@nkc.nl. De NKC probeert dan samen een oplossing te vinden.
Lukt dat niet naar tevredenheid, dan is er nog de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is geen overeenkomst. De NKC behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Wijzigingen worden altijd gecommuniceerd in de NKC-nieuwsbrief. Ook krijgen gebruikers van de websites en de apps een melding wanneer er wijzigingen zijn.

Meer lezen over privacy?
Meer informatie over hoe de NKC met privacy omgaat staat in het Privacybeleid van de NKC.

NKC Forum, Amersfoortsestraat 124D, Soesterberg, Utrecht, 3769 AN

Derde partijen

IPS Spam Service
De IPS Spam Defense Service geeft het e-mailadres en IP-adres van het zich registrerende lid door aan de service om te kunnen bepalen of het registrerende account mogelijk een bron van spam is.
reCAPTCHA V2
Deze website gebruikt CAPTCHA om er zeker van te zijn dat mensen bepaalde acties uitvoeren en geen robots. De CAPTCHA provider kan hiervoor een sessie cookie instellen en gegevens verzamelen over je internet browser en toestel waarmee je de website bezoekt.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...